contributie


De basiscontributie voor een lidmaatschap van de VAZO bedraagt voor 2017
€ 650,74 ex. BTW per jaar, voor bedrijven tot 75 werknemers. Grotere bedrijven betalen een contributie naar rato van het aantal werknemers. (Contributie wordt jaarlijks verhoogd volgens de consumentenprijsindex van het CBS, per akkoord Algemene Ledenvergadering 5 november 2004.) 

Het lidmaatschap bij de Bedrijvenvereniging wordt aangegaan voor de periode van het lopende kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging, stilzwijgend voor de periode van een kalenderjaar verlengd. Opzeggingen moeten de vereniging minimaal drie maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk of via mail bereiken (vóór 1 oktober). De statuten van de Bedrijvenvereniging VAZO kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.